The Morning Coffee Club

תנאי שימוש

מועדון קפה הבוקר – תנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים ל- "מועדון קפה הבוקר" – שירות שמפגיש בין יזמים ואנשי מקצוע לבין הקהל הרחב ("השירות").  השירות באמצעות אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.themorningcoffeeclub.com  ובעמודים הרלוונטיים ברשתות החברתיות (להלן: "האתר"). 

השירות מנוהל ומופעל על-ידי חברת מועדון קפה הבוקר (מיזם בהקמה) ("מפעילת השירות").

השימוש בשירות ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "התנאים"). 

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי התנאים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים להוראות התנאים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

התנאים מנוסחים בלשון זכר, אך מיועדים כמובן לכל המגדרים. 

אודות השירות בתמצית

השירות משמש כפלטפורמה אינטרנטית המסייעת להפגיש בין יזמים מנוסים, מנהלים, עורכי דין, רואי חשבון ואנשי מקצועי אחרים מומחים בתחומם ("המומחים") לבין הקהל הרחב ובפרט, יזמים בתחילת הדרך ("היזמים"). יזמים המבקשים לאתר מומחה יוכלו לעשות זאת דרך השירות. סדר ההופעה של המומחים בשירות נקבע לרוב באופן אוטומטי ואקראי. 

לצורך תיאום פגישה עם מומחה, עליך לבחור את המומחה שברצונך לפגוש וללחוץ על "קביעת פגישה". קביעת הפגישה בפועל תבוצע באמצעות הפלטפורמה או דרך פלטפורמה צד שלישי, Calendly או פלטפורמה אחרת שמפעילת השירות תחליט מעת לעת. השימוש והזנת המידע בפלטפורמת צד שלישי דוגמת Calendly הם בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותה פלטפורמה. למפעילת השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו מומחים יהיו זמינים לפגישה בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצגתם באתר ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

תשומת לבך!

מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותיהם של המומחים. השירות משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד המאפשרת ליזמים להיפגש עם מומחים בתחומים. לפיכך, כל האחריות לקיום הפגישה, תוכן הפגישה, מידע שמסרת בעת הפגישה, ייעוץ שניתן במהלך הפגישה – הוא באחריותך הבלעדי. מפעילת השירות ו/או המומחים אינם מעניקים ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, וכל מידע שיימסר לך במהלך הפגישה ניתן על בסיס חופשי. הסתמכותך על מידע זה הוא על אחריותך.

המידע אודות המומחים שמפורסם באתר מקורו במומחים, ולא במפעילת השירות. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין יזמים לבין מומחים וכל התקשרות כאמור נעשית באופן ישיר בין כל מומחה ליזם הרלבנטי. מפעילת השירות אינה מפקחת על המפגשים ו/או המידע שמציגים המומחים ועל נכונותם. האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המומחים, מוטלת כולה עליך.  

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שיספקו לך מומחים בפגישתכם. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

סודיות ואי תחרות

תשומת לבך כי כל פגישה שתקיים דרך השירות איננה חוסה תחת הסכם סודיות או אי תחרות, לפיכך – עליך לשקול איזה מידע לגלות למומחים. מפעילת השירות ו/או המומחים לא ישאו באחריות בגין שימוש במידע שמסרת הן בכתב או בעל-פה.

השימוש בשירות

בין אם אתה מומחה, יזם, או כל משתמש אחר, אתה רשאי להשתמש בשירות ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן ויתר הוראות התנאים. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) – 

  • אין לעשות בשירות או באמצעותו כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו (לרבות הטרדה מינית);

  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים אחרים, ביישומונים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

  • אין להטריד אנשים באמצעות השירות (יזמים ו/או מומחים), בין אם על-ידי מספר מרובה של פגישות, או על-ידי שליחת מרובה של מסרים למומחה או יזם, לפי העניין;

  • אין להתנהג באופן פוגעני או בלתי הולם בפגישות, בכלל זה אין להקליט את תוכן הפגישות או לצלם את הפגישה ו/או הנוכחים בה, ללא אישור כל הנוכחים בפגישה.

  • אין לבטל פגישה בלי להודיע זמן סביר מראש למומחה הרלוונטי;

  • ככל שקיים קוד אתי באתר, יש להישמע להוראותיו;

  • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;

  • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;

מפעילת השירות רשאית לחסום ו/או למנוע ממך שימוש באתר, אם תפר את הוראות תנאים אלו, ובפרט תבצע שימוש לא נאות באתר ו/או בשירות.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות ואישורך את התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למומחים ו/או למפעילת השירות במהלך השימוש בשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות ו/או למומחים את פרטייך, כגון באמצעות טפסי קביעת פגישה באתר (וגם ב-Calendly) או יצירת הקשר הכלולים בשירות. 

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך מפעילת השירות ו/או מי מטעמה. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת, לצורך עריכת סקרים, שאלונים וכיו"ב.

רישום לשירות

השימוש בשירות וצפייה בתכניו אינם מחייבים רישום או מסירת פרטים מזהים. עם זאת, במידה ואתה מעוניין לקבוע פגישה דרך האתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים באמצעות הרשמה לאתר, ואו גם לפלטפורמה צד שלישי, Calendly או פלטפורמה אחרת, לפי שיקול דעתה של מפעילת השירות. 

קטינים

השימוש בשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להשתמש בשירות רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.

שירותים בתשלום

השימוש בשירות הינו כרוך בתשלום. ביטול פגישה טכני דרך המערכת יתאפשר עד 6 שעות לפני מועד הפגישה. דמי הרצינות (החל מ- 25₪) אינם מוחזרים במקרה של ביטול.

במקרה של פגישת ייעוץ בתשלום להלן תנאי הביטול ומדיניות ההחזרים:
1. החזר כספי על ביטול יבוצע בהתאם לחוק.
1.1 החוק מאפשר לבטל עסקה לרכישת שירות חד פעמי שנעשתה במכר מרחוק, בתנאי שהביטול נעשה תוך 14 ימים מיום קבלת מסמך הגילוי, ועד שני ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שנקבע לקבלת השירות (לא כולל יום ביצוע העסקה והיום שנקבע למתן השירות).
2. החזר על ריכשה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי:
2.1 תשלום בכרטיס אשראי- יבוטל החיוב אצל חברת האשראי של הצרכן. הזיכוי הינו בהתאם למדיניות חברת האשראי.
2.2 שולם בכרטיס אשראי והעוסק כבר זוכה- יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן או יודיע לחברת האשראי של הצרכן שתזכה אותו מיידית.
3. במקרה של ביטול פגישת ייעוץ על-ידי המייעצ/ת, ינתן החזר כספי מלא, גם אם חלפו 14 ימים מיום ביצוע העסקה וגם אם נותרו פחות מיומיים עד המועד שנקבע לקבלת השירות.

במקרה של שינוי מועד הפגישה, ניתן לבצע שינוי תאריך דרך המערכת, ובתנאי שלמייעצ/ת יש זמינות ביומן, ובכל מקרה יש ליצור קשר ישירות עם המייעצ/ת הרלוונטי/ת בכדי לוודא ששינוי המועד מתאים, ידוע ומוסכם על שני הצדדים.

בכל מקרה של ביטול או שינוי מועד, יש לוודא שהמייעצ/ת קיבלו את הודעת הביטול/שינוי מועד- באופן אישי בהודעה או טלפון. 

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירות, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות. במקרה כזה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו מראש בעמודים הרלבנטיים בשירות. 

קישורים

תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים למידע אודות המומחים, לעמודי המומחים ברשתות חברתיות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה לרוב אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 

מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. 

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי. 

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הכלולים בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בהם. 

התכנים והשירות ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירות, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שקיבלת ממומחים היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי המידע אודות המומחים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפגישה עם מומחה, או משימוש במידע שנמסר לך או למומחה, או מהסתמכות על מידע זה. השימוש בשירות הוא על אחריותך בלבד. 

מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהתנאים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת או מסרת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש, אך היא אינה חייבת לעשות כן. עם הפסקת השירות תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהתנאים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של התנאים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום התנאים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל. 

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי התנאים. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי התנאים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. דוא"לHi@themorningcoffeeclub.com; טלפון: 054-3161614.

עודכן לאחרונה: 16.12.20.  

דילוג לתוכן